CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús del Lloc Web de LN Moda Frobel Distribuciones SL (endavant LN Moda), a què s'accedeix mitjançant l'adreça principal www.LNmodaonline.com, així com a través de totes aquelles adreces que permetin accedir directament a algunes seccions o pàgines web pertanyents a el Lloc web.

El lloc web té com a objecte prestar serveis d'informació comercial, sobre productes o serveis de LN Moda. L'accés i la navegació pel lloc web són gratuïts, tot i que la compra de productes o serveis comporta el pagament d'un preu així com l'acceptació d'unes condicions específiques.

1. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qualsevol persona física, major d'edat segons la legislació espanyola, o persona jurídica que ho faci, la condició d'Usuari. L'ús o accés a aquest Lloc Web implica el coneixement i plena acceptació de les presents Condicions Generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir LN Moda. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l'atenta lectura dels Termes i Condicions vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web. En cas que l'usuari no estigui conforme amb algun o amb la totalitat dels termes se d'accedir a el Lloc Web i/o a utilitzar els continguts i/o serveis disponibles. En qualsevol cas, l'usuari mitjançant l'accés accepta les condicions generals del contracte.

2. ÚS DEL LLOC WEB

El lloc web proporciona l'accés d'informació, serveis, programes i / o dades, (endavant els continguts), pertanyents a LN Moda o als seus llicenciants, als que Un. Com Usuari pot tenir accés.

L'Usuari s'utilza el lloc web sota el seu propi risc i ventura i assumeix la responsabilitat derivada d'l'ús d'aquest Lloc Web.

Com Usuari s'obliga i compromet a fer un ús lícit, diligent i adequat dels continguts i serveis, amb fins estrictament personals, privats i no comercials. Entre d'altres i de forma enunciativa i no limitativa, es compromet a:

   a) No utilitzar el Lloc Web per a la realització d'activitats contràries a la llei, als drets fonamentals, a la moral, als bons costums acceptats oa l'ordre públic establert i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o que siguin contraris als drets i interessos de tercers, incloent-hi la difusió o associació amb pàgines web de contingut obscè, xenòfob, racista, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans, declinant LN Moda qualsevol responsabilitat que de tot l'anterior es pogués derivar .

   b) Queda expressament prohibit que l'usuari autoritzi a tercers l'ús, total o parcial del Lloc Web o que introdueixi i / o incorpori com, oa, una activitat empresarial pròpia els continguts i / o serveis en ell incorporats.

   c) Queda expressament prohibit l'ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l'explotació no autoritzada dels continguts i / o serveis o de l' lloc web en si.

   d) L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts i serveis de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part d'altres usuaris.

   e) L'usuari s'obliga a no provocar danys en el Lloc Web, ni els sistemes informàtics dels seus proveïdors o de terceres persones.

   f) L'usuari es compromet a no captar dades o continguts amb finalitats publicitàries.

   g) Revisar de manera periòdica les presents condicions generals d'ús o qualssevol altres condicions aplicables, comprovant els canvis que, si escau, qualsevol d'elles pogués haver sofert.

   h) Controlar les notificacions que, si escau, li siguin remeses per LN Moda, ja que poden incloure informació important.

   i) No utilitzar el Lloc Web amb fins comercials; per exemple, demanant informació o continguts per prestar altres serveis que puguin suposar una clara competència per LN Moda.

   j) No modificar o tractar de modificar el Lloc Web de cap manera ni realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular la seva aparença o les seves funcions.

   k) abstenir-te de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del Lloc Web.

   l) No emprar tècniques d'enginyeria inversa i / o desxifrar, descompilar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font del Lloc Web o de qualsevol element subjecte a drets d'autor o propietat intel·lectual subjacent.

  m) No malmetre, desactivar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades a el servei), o interferir en l'ús i gaudi del Lloc Web.

   n) En qualsevol cas, no realitzar cap tipus d'actes que puguin infringir drets o interessos de LN Moda o de tercers com puguin ser, a tall d'exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets de copyright, secrets comercials ...).

3. CONDICIONS PARTICULARS DE REGISTRE

Les condicions particulars de Registre aquí recollides són subscrites, d'una banda, per LN Moda com a titular i responsable del Lloc Web, i, d'una altra, per tots els usuaris (en endavant l'usuari registrat) que accedeixi a la Web i completi tots els passos allà requerits per procedir al seu registre, entre els quals s'inclou l'acceptació de les presents condicions particulars de registre.

Les presents condicions particulars de Registre s'entendran acceptades per l'usuari registrat a l'haver fet clic a la casella de verificació corresponent durant el seu procés de registre en el Lloc Web.

Per poder completar el registre, l'usuari haurà de facilitar certa informació sobre si, juntament amb una contrasenya, que haurà de ser degudament emmagatzemada per l'usuari registrat, mitjançant un formulari que haurà d'omplir i enviar, prèvia acceptació de les presents condicions particulars de Registre i de la Política de Privacitat.

L'usuari, a l'emplenar el formulari de registre i esdevenir usuari registrat, es compromet a complir amb les següents obligacions:

   a) No registrar aportant dades falses o inexactes de manera deliberada o suplantant la identitat de tercers.

   b) Utilitzar únicament el compte registrada al seu nom, no utilitzant comptes de tercers sense el seu previ i exprés consentiment.

   c) No vendre, comercialitzar o transferir el compte a tercers.

   d) Ser l'únic responsable de qualssevol activitats que es realitzin des del seu compte, i ha de mantenir-la actualitzada en tot moment.

   e) Procurar l'estricta confidencialitat de les seves dades i claus d'accés, ja que assumeix els danys i perjudicis que puguin derivar-se de la violació d'aquesta confidencialitat.

   f) Ser responsable dels danys que pateixi o que pateixin com a conseqüència de l'incompliment de les presents condicions particulars de registre o de qualssevol altres que resultin aplicables, com ara les condicions generals d'ús o les Condicions de Venda.

LN Moda s'eximeix de tota responsabilitat de l'accés indegut a continguts com a conseqüència de l'registre que per part de l'Usuari Registrat es faci aportant deliberadament dades falses o inexactes sobre la seva edat.

LN Moda es reserva el dret de bloquejar o eliminar el compte de l'usuari quan l'incompliment de les condicions aquí exposades o de qualssevol altres condicions generals que li siguin aplicables fora d'especial gravetat o reiterat.

En qualsevol moment l'usuari podrà modificar les seves dades del compte, o cancel·lar la mateixa a través de les opcions de configuració del seu compte en el lloc web, o mitjançant els procediments explicats en la Política de privacitat.

4. PRODUCTE

En el Lloc Web només es mostren models representatius dels articles, col·leccions i serveis oferts per LN Moda. No tots els articles es troben reflectits en el Lloc Web. No tots els productes que es mostren en aquest lloc web estan o estaran disponibles en tots els establiments de la seva distribució. La disponibilitat dels models de la Botiga Online està subjecta a la disponibilitat de cada punt de venda concret. L'estil, disseny i colors dels productes que es mostren en aquest lloc web es podran modificar sense previ avís. Així mateix, es pot anul·lar o descatalogar els models sense previ avís.

5. MODIFICACIONS I TERMINACIÓ DEL LLOC WEB

La durada d'aquest Lloc Web és indeterminada, per això LN Moda es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris del mateix. Així mateix, LN Moda es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves pàgines web, podent LN Moda canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva pàgina web.

6. DENEGACIÓ D'ACCÉS

En qualsevol cas, LN Moda es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web i / o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer a aquells usuaris que incompleixin les condicions d'ús.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present lloc web, així com els continguts, dissenys, marques i serveis que l'integren són propietat o es troben sota el control de LN Moda, estant protegits sense cap limitació per les lleis de propietat industrial i intel·lectual espanyola, així com els diferents tractats internacionals que siguin aplicables. LN Moda és a titular exclusiva per si o com a cessionària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix queden reservats a favor de LN Moda tots els drets sobre els continguts, serveis o elements de la seva propietat que s'incorporen a l'Lloc Web. Estant tots els drets reservats, en virtut del que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides: la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials o publicitaris, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa de LN Moda. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LN Moda.

Si detectes alguna infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial al lloc web, si us plau envia'ns un correu electrònic a oficina@LNmodaonline.com al més aviat possible.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LN Moda no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat les mesures i estàndards de seguretat habituals a Internet per evitar-ho. El lloc web serà mostrat "tal qual", segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en cada moment.

Fòrums i debats: LN Moda no es responsabilitza de les manifestacions o opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums permanents, en els butlletins o tertúlies ocasionals que, si escau, es vagin a desenvolupar en el si d'aquest lloc web, però procurarà en tot moment la correcta utilització d'aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones ia la llibertat d'expressió emparada per la Constitució Espanyola, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions de continguts il·lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o explicació, quan en tingui coneixement efectiu de les mateixes, si bé no els revisa ni sotmet a anàlisi prèvia. Els usuaris d'aquests serveis evitaran qualsevol tipus de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent, i mostraran un tracte respectuós cap a terceres persones, participants o no en els fòrums o tertúlies.

Informacions: Les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en aquest lloc web es proporcionen "com estan", sense garanties de cap tipus quant a la seva exactitud i actualització. En la seva conseqüència, LN Moda no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes poguessin causar. LN Moda es compromet a fer el possible per evitar l'existència en el seu Lloc de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés als mateixos. No obstant això, no es garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d'informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Errors: en relació amb l'esmentat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, que LN Moda corregirà amb la major brevetat possible. LN Moda agraeix qualsevol comentari, rectificació o suggeriment a l'respecte, que l'usuari pot remetre a oficina@LNmodaonline.com.

Menors d'edat: LN Moda no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització dels serveis per part de menors d'edat pot causar. Els pares i representants legals seran considerats responsables per tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Privacitat: LN Moda no garanteix la privacitat absoluta en la utilització d'aquest Lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

Disfuncions tècniques: LN Moda queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de el mal funcionament del Lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, com la falta de disponibilitat de l'portal, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a aquest.

LN Moda declina tota responsabilitat que es derivi d'un mal ús que l'usuari doni a el Lloc Web, així com per l'incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents Condicions Generals d'Ús o en qualssevol altres que resultessin aplicables.

Amb caràcter general, ni LN Moda ni els seus col·laboradors seran responsables en cas de lucre cessant o dany emergent per qualsevol qüestió.

9. INDEMNITZACIÓ

Si LN Moda patís qualsevol tipus de danys, perjudicis, pèrdues o costos (inclosos els honoraris d'advocats i procuradors) com a conseqüència d'un incompliment per part de l'usuari de les presents condicions generals d'ús o de qualssevol altres condicions siguin aplicables, l'usuari vindrà obligat a rescabalar a LN Moda.

El mateix passarà en cas que, com a conseqüència dels incompliments de l'usuari es produïssin reclamacions de tercers contra LN Moda, en aquest cas aquell deixarà indemne a aquest, a qui LN Moda li podrà reclamar qualsevol despesa, cost, dany o perjudici derivat de les seves accions.

10. POLÍTICA DE LINKS O ENLLAÇOS

Les persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web de LN Moda han de complir les condicions: L'usuari no podrà reproduir ni imitar total o parcialment el contingut d'aquest web no admetent-se l'ús de l' 'framing' ni enllaços acoblats com els 'links inline' de la pàgina de LN Moda. En cas de crear un link ha de ser a la pàgina principal, no admetent-se el 'deep links'. La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits contraris a la moral, als drets fonamentals, als bons costums ia l'ordre públic. Sent d'aplicació el que disposa l'apartat d'Ús del Lloc Web. Tampoc es permet establir un enllaç amb pàgines que tinguin allotjats continguts o prestin serveis que siguin contraris als drets de tercers. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o denigradores sobre el lloc web. No es declararà ni es donarà a entendre que LN Moda col·labora o és un soci col·laborador o que d'alguna manera ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web de la qual s'estableix l'enllaç .

En el cas que en el Lloc Web s'establissin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LN Moda no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, ni tampoc aprova o revisa les seves funcions, publicitat o, en general, la informació inclosa en aquestes pàgines. Per això, en cap cas LN Moda assumirà responsabilitat alguna pels continguts o el correu funcionament de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè o de les conseqüències o danys que es puguin produir com a conseqüència de l'accés als mateixos, no garantint per tant la qualitat, l'accessibilitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i legalitat de qualsevol tipus de material o informació continguda en aquestes webs.

L'usuari que accedeixi als enllaços ho farà sota el seu propi risc i ventura, assumint l'externalitat d'aquests continguts i la impossibilitat de LN Moda de garantir que no hi ha amenaces, malware o virus, o que alberguen contingut il·lícit o altres enllaços que, al seu torn, porten a llocs amb alguna o diverses de les esmentades característiques. En cap cas hi ha associació entre la pàgina web de LN Moda i les pàgines externes vinculades.

11. GENERALITATS: SALVAGUARDA I INTERPRETACIÓ

Aquestes condicions generals d'ús constitueixen un acord entre l'usuari i LN Moda.

Si l'autoritat competent declara alguna disposició com il·legal, invàlida o no executable, suposarà que la mateixa hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. No obstant això, aquesta declaració respecte d'alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants.

La no exigència per part de LN Moda de el compliment estricte d'algun dels termes d'aquestes Condicions Generals d'Ús, no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir-lo en un futur.

LN Moda podrà perseguir l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda d'aquest lloc web, exercint totes les accions legals que li puguin correspondre.

12. LLENGUA

L'idioma aplicable a aquestes Condicions Generals d'Ús és l'espanyol. Si s'ofereix una versió en anglès o un altre idioma és per mera cortesia, per a la comoditat de l'usuari. Per això l'usuari accepta expressament que les mateixes es regeixin per la seva versió en espanyol.

Si hi ha alguna contradicció entre el que indica la versió en espanyol de tals condicions generals d'ús i el que s'indica en la traducció, en tot cas prevaldrà la versió espanyola.

13. VIGÈNCIA D'AQUESTES CONDICIONS D'ÚS

LN Moda podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sent degudament publicades pel mateix mitjà que aquí apareixen. En qualsevol cas, les presents condicions generals d'ús estaran vigents fins a la publicació, si s'escau, de les noves.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LN Moda Frobel Distribuciones SL i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Figueres (Girona), llevat dels casos específics de defensa dels drets dels consumidors i usuaris , tal com estableix la legislació actual.