Condicions de venda

Condicions Generals de Venda realitzats per LN Moda Frobel Distribuciones SL (endavant LN Moda) a través de la seva plataforma de venda per Internet, www.LNmodaonline.com

1. CONDICIONS.

Les comandes realitzades pels clients a LN Moda i que siguin acceptats per aquesta, estaran subjectes a aquestes condicions. Aquestes condicions substitueixen qualsevol altre acord comercial entre LN Moda i el Client, llevat de pacte exprés en contra atorgat per persona amb poder suficient.

2. PREUS.

LN Moda es reserva el dret a canviar els seus preus sense notificació prèvia, en qualsevol moment. Els preus en vigor seran els que prevalguin quan s'accepti una comanda. Els preus s'informen amb IVA inclòs, tot i que el Client pot triar veure el preu sense IVA inclòs.

3. PAGAMENT.

El Client realitzarà el pagament de les seves comandes mitjançant les formes de pagament que LN Moda posa a la seva disposició.

En el cas de transferència, el client haurà de realitzar el pagament no més tard de 20 dies, i es compromet LN Moda a realitzar l'enviament de la mercaderia un cop rebut el pagament. En el cas de les reserves o pagaments de serveis, LN Moda podrà indicar una data límit per realitzar el pagament. En cas de no rebre la transferència en el termini indicat, LN Moda podrà anul·lar la comanda, sense que calgui realitzar cap comunicació d'aquesta situació per part de LN Moda.

En el cas de contra-reemborsament, si el Client, a la recepció de la mercaderia no abona l'import reclamat en l'operació, no fent-se per tant lliurament de la mateixa, LN Moda podrà reclamar a l'Client les despeses de transport i qualsevol altre perjudici que li hagi estat ocasionat.

4. COMPTES DE CLIENTS.

Per poder realitzar una compra a través de la plataforma de venda per internet de LN Moda, el Client ha de subministrar dades veraces. LN Moda pot permetre la compra per a clients que no vulguin crear un registre a la base de dades com a client, quedant reflectits els seus dades únicament en els documents de l'operació, com ara Comandes, Albarans o Factures. Tant en el cas d'un alta de client, com d'una compra sense registrar-se com client recurrent mitjançant www.LNmodaonline.com, el Client ha de realitzar una validació del seu correu electrònic responent a un missatge destinat a aquest correu generat pel nostre sistema, en el qual figuren les condicions generals d'ús, la política de privacitat i aquestes condicions generals de venda, contestant i per tant validant seu compte únicament si accepta aquestes condicions. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació d'acord amb les lleis de protecció de dades, mitjançant els mecanismes recollits en el document accessible en aquesta WEB "Política de privacitat".

5. COMANDES.

Un cop confirmat una comanda, el Client només podrà cancel·lar mitjançant acord escrit, normalment per email a tutienda@LNmodaonline.com, amb un representant de LN Moda amb poder suficient per a això. La cancel·lació d'una comanda, depenent de l'estat de la tramitació, pot tenir despeses associades.

6. LLIURAMENT.

LN Moda realitzarà tots els esforços que estiguin al seu abast per subministrar els productes comprats en el menor termini possible, però no es farà responsable d'indemnitzar el Client en cap cas per la falta de lliurament, o lliurament i compliment tardà, llevat dol. El lliurament es realitza mitjançant la posada a disposició del Client a l'adreça que aquest hagi indicat els productes sol·licitats, o en el cas de serveis en els establiments de LN Moda, tret serveis telemàtics o pacte en contra. LN Moda podrà a la seva elecció, organitzar el lliurament directament des del fabricant o proveïdor, especialment en casos de productes voluminosos i amb condicions de transport especials.

7. DRET DE DESISTIMENT. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES.

El client, a la seva opció, i llevat de les excepcions que es refereixen a continuació, podrà dins el termini de 15 dies naturals a partir de la recepció dels productes procedir a la seva devolució (exercir el seu dret al desistiment). Abans de procedir a la devolució, el Client s'ha de posar en contacte amb LN Moda per manifestar la incidència i acordar la forma de devolució de l'import. La mercaderia ha d'estar en el mateix estat que s'ha rebut, en el seu embalatge original.

Conservi el justificant de compra, la seva presentació és necessària per a qualsevol comprovació, canvi o devolució.

Excepcions a el dret de desistiment (a la devolució): El dret de devolució no s'aplicarà als següents articles:

- Per motius d'higiene, d'articles d'ús íntim sense precinte o desprecintats: com mitjons, plantilles, etc...
- Productes de neteja del calçat sense precinte o desprecintats.
- Productes marcats com a saldo, en els que el client ha pogut valorari acceptat el seu estat abans de la compra (aplica només a venda i/o recollida a botiga física)
- Béns personalitzats o elaborats a mida.
- Serveis prestats dels que el client hagi acceptat la seva prestació.

LN Moda reemborsarà l'import del producte utilitzant un mitjà de pagament similar a l'empleat per a la compra d'aquest, o mitjançant transferència en el cas que així s'acordi. La devolució es realitzarà una vegada hagi rebut i verificat la mercaderia o en el cas de productes en descàrrega, obtingut l'autorització del titular dels drets dels mateixos per al seu abonament.

8. GARANTIA.

A més dels drets legals, i l'opció de desistiment, els clients de la Unió Europea gaudeixen d'una garantia de dos anys a partir de la data de recepció dels productes.

El Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre atorga als béns de naturalesa duradora una garantia legal de 2 anys a partir de la data de lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

Per fer efectiva la garantia contacti amb nosaltres al telèfon (+34) 972 283 597 o envieu-nos un correu electrònic a tutienda@LNmodaonline.com

A més del nostre Departament D'Atenció a l'Client, hi ha fulls de reclamacions a disposició el client en els nostres establiments.

9. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ DELS PRODUCTES.

LN Moda realitza tots els esforços perquè la informació dels productes venuts a través de www.LNmodaonline.com sigui veraç; però en ocasions pot succeir que alguna característica d'un producte no estigui actualitzada, hagi canviat alguna de les seves especificacions, o en general alguna informació sobre un producte no sigui veraç. Si us plau, s'informi sobretot en el cas dels productes que no són de LN Moda, a fons de les característiques dels mateixos a través dels mitjans al seu abast. En el cas que aquesta diferència de característiques del producte sigui rellevant, li empara el dret de desistiment, que podrà exercir.

10. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT.

LN Moda no pot, ni exclou la seva responsabilitat enfront del Client per qualsevol motiu pel qual seria il·legal fer-ho, o per dol o culpa greu.

No obstant això, LN Moda no acceptarà cap tipus de reclamació com ara, a títol descriptiu, però no enunciatiu, lucre cessant, pèrdua de negoci, perduda d'estalvi previst per l'ús d'un producte, pèrdues en imatge o fons de comerç, o qualsevol pèrdua directa o indirecta derivada de l'incompliment o retard en qualsevol dels següents casos:

1) Aquests siguin raonablement previsibles. És a dir, la situació de retard o de no adequació del subministrament o qualsevol altra que hagi causat el perjudici, fos clarament previsible sense que sigui causada aquesta situació amb dol o culpa greu.

2) Es s'hagin produït a causa de circumstàncies alienes o que escapen a control de LN Moda.

3) Causes de força major incloent, però sense limitació, situacions com: guerra, incendi, explosió, inundació, accions governamentals, normes d'importació o exportació, disputes laborals, vagues o impossibilitat o dificultat d'obtenció dels subministraments de productes.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LN Moda i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Figueres (Girona), llevat dels casos específics de defensa dels drets dels consumidors i usuaris , tal com estableix la legislació actual.

Rev. 2020.04A